36. فیلم آموزش انتخاب اشیا با لبه های نرم در فتوشاپ

برای انتخاب لبه های نرم یک عکس مثل مو یا کرک روش های معمول قابل استفاده نیستند. در اینجا تکنیکی را به شما یاد می دهم که به راحتی بتوانید این گونه اشیا را از پس زمینه جدا کنید.